ठेव योजनांचा तपशील

ठेवींवरील व्याजदर

अनू. क्र.

ठेविचा कालावधी

सध्याचे व्याजदर

सुधारित/प्रस्थावित व्याजदर

१.        

सेविंग्स खाते

३.००%

३.००%

२.       

१५ दिवस ते  ३० दिवस

३.००%

३.००%

३.       

३१ दिवस ते ९० दिवस

३.५०%

४.००%

४.       

९१ दिवस ते १८० दिवस

४.००%

४.५०%

५.       

१८१ दिवस ते १ वर्ष

५.७५%

६.२५%

६.       

१ वर्ष १ दिवस ते २ वर्ष

६.५०% ज्येष्ठ नागरिक ६.७५%

७.००% ज्येष्ठ नागरिक ७.२५%

७.      

२  वर्ष १ दिवस ते ३  वर्ष

६.७५% ज्येष्ठ नागरिक ७.००%

७.२५% ज्येष्ठ नागरिक ७.५०%

८.       

३  वर्ष १ दिवस ते ५  वर्ष

७.००% ज्येष्ठ नागरिक ७.२५%

७.५०% ज्येष्ठ नागरिक ७.७५%

९.        

५ वर्ष १ दिवस ते १० वर्ष

६.५०% ज्येष्ठ नागरिक ६.७५%

७.००% ज्येष्ठ नागरिक ७.२५%

  • १५ दिवस ते ३६५ दिवस या कालावधी मधील ठेवी “मुदतठेव” प्रकारात येतील.
  • पुर्नठेव योजनेत रक्कम स्वीकारताना त्या ठेवींचा कालावधी किमान १५ महिने व त्यापुढे तिमाहीचे पटीत घ्यावे. उदा. १५ महिने १८ महिने २१ महिने अशा प्रकारे पुर्नठेव योजनेत ठेव घेण्यात यावी किंवा अखेर मुदत देण्यात यावी.

वार्षिक अहवाल

https://www.dicgc.org.in/
The Chiplun Urban Co-op Bank Ltd. is registered with DICGC

Scroll to Top
Skip to content