इतर चार्जेस

इतर चार्जेस

अ.क्र.तपशील

चार्जेस

सदरचे चार्जेस दि. ०१.०४.२०२३ पासून लागू

 
१)हुंडणावळ  
 १.       रु. ५०००/- पर्यन्त२५.०० 
 २.      रु. ५०००/- ते १०००० पर्यन्त५०.०० 
 ३.      रु. १०००१/- ते १ ०००००/- पर्यन्त१००.०० 
 ४.      रु. १००००१/- ते रु. २०००००/- पुढे१५०.०० 
 ५.      रु. २००००१/- ते १००००००/- पुढे५००.०० 
 ६.      रु. रु. १०००००१/- ते पुढे१२५०.०० 
 ७.     ओबीसी रिटर्न१५०.०० 
 (कमीत कमी हुंडणावळ प्रती चेक रु. २५/- मात्र राहील व जास्तीत जास्त चेक हुंडणावळ रु. १२५०/- मात्र राहील. स्वतंत्र पोस्टेज घेणेचे नाही.)
 ८.      चेक प्रेझेंट झाल्यास खट्याळ इंटरनल बॅलेन्स ट्रान्सफर साठीचे सर्व्हिस चार्जेस१०० + GST 
 

९.       डी. डी. कॅन्सलेशन चार्जेस

१.       रु. ५००/- पर्यन्त

२.      रु. ५००/- ते १००० पर्यन्त

३.      रु. १०००/- चे वर

 

५० + GST

१०० + GST

१५० + GST

 
 

१०.  स्टॉप पेमेंट चार्जेस

१.       आपल्याच शाखा वरील चेक/डी. डी. असल्यास

२.      अन्य बँकेचे चेक/डी. डी. असल्यास

 ३.      खातेदाराचे चेक स्टॉप झाल्यास

 

१०० + GST

 २०० + त्या बँकेचे चार्जेस GST

२०० + GST

 
 (अन्य बँकांचे चार्जेस घेताना रु. ५०/- + GSTव अन्य चेक घेत असलेने चार्जेस घ्यावायचे आहेत. उदा. आय. डी. बी. आय. बँकेचे चार्जेस रु. ६०/-)
२.आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी. (RTGS/NEFT)  
 

अ)   आर. टी. जी. एस. (RTGS)

रु. २ लाख ते ५ लाख पर्यन्त

रु. ५ लाखांचे पुढील

 

२५.००

५०.००

+ Service Tax
 

आ)  एन. ई. एफ. टी. (NEFT)

रु. १००००/- पर्यन्त

रु. १०००१/- ते १०००००/- पर्यन्त

रु. १ लाखापेक्षा जास्त ते रु. २ लाख

रु. २ लाखाहून जास्त

 

२.५०

५.००

१५.००

२५.००

 

 

+ Service Tax

 चालू ठेव खात्यामध्ये वार्षिक सरासरी किमान रु. २५०००/- मात्र शिल्लक ठेवणाऱ्या खातेदारांना RTGS/NEFT सेवा विनाशुल्क देणेची आहे. मात्र ही सेवा ज्या खातेदारांना हवी असेल त्यांचेकाडून लेखी अर्ज घेणे आवश्यक आहे.
३.बँक इन्शुरेंस चार्जेस  
 

१.       रु. ५०००/- पर्यन्त

२.      रु. ५००१/- ते रु. १००००/- पर्यन्त

३.      रु. १०००१/- ते रु. २५०००/- पर्यन्त

४.      रु. २५००१/- ते रु. १०००००/- पर्यन्त

५.      रु. १००००१/- चे पुढे

०.००

५०.००

७५.००

१००.००

१५०.००

 

 

+ GST

४.सोने तपसणावळ  
 

१.       रु. ५०००/- पर्यन्त

२.      रु. ५०००/- चे पुढे दर हजारी

४०.००

३.००

+ GST
५.सोने फॉर्म फी१०.०० + GST 
६.इनसिडेन्टल चार्जेस१००.०० 
७.एन. ओ. सी. चार्जेस१५०.०० + GST 
    
८.व्हिजिट (फी) चार्जेस /कर्ज अर्ज प्रोसेसिंग फी (कर्ज सर्व्हिस चार्जेस) सोने कर्ज, मुदत ठेव,आर डी. कर्ज खाती वगळून
 

१.       १०००००/- पर्यन्त

२.      १००००१/- ते १००००००/- पर्यन्त

३.      १०००००१/- ते १५०००००/- पर्यन्त

४.      २५०००००/- चे वर

 ०.५० % मंजूर रककमेवर + GST
९.सरसाई चार्जेस  
 Charge Creation & Modification (Property Loan) & Securitisation Reconstruction of Financial Assets)५००.०० 
 Charge Creation & Modification (Hypo. Commercial Vehicle Loan४००.०० 
 Charge Creation & Modification (Hypo. Non Commercial Vehicle Loan२००.०० 
 Charge Creation (Stock & Any Other)३००.०० 
 Search Record Charges & Satisfactional Securitisation of Reconstruction Transaction५०.०० 
१०.सीबील चार्जेस वैयक्तिक ग्राहक२००.०० 
 व्यापारी कर्ज१३००.०० 
११.IMPS Charges  
 Low RangeHigh RangeCharges
 १.००१००.००१.१८  (including GST)
 १०१.००१०००.००२.३६ (including GST)
 १००१.००१००००.००३.५४ (including GST)
 १०००१.००१०००००.००४.७२ (including GST)
 १००००१.००२०००००.००५.९० (including GST)
१२.चेक बुक चार्जेस फायनॅन्स करीत प्रती चेक३०.०० + GST 
१४.चेक रिटर्न चार्जेस (खात्यामध्ये बॅलेन्स नसल्यास फक्त)  
 १.       लोकल चेक२००.०० + GST
 २.      बाहेरील चेक२५०.०० + GST
 ३.      खतेदारणे जमा केलेले चेक१००.०० + GST
 ४.      ई. सी. एस. रिटर्न चार्जेस (ECS/CTS)२००.०० + GST
 सदरचे चार्जेस other reason & connectivity failure असल्यास सदरचे चार्जेस घ्यावायचे नाहीत.
१५.खाते उतारा प्रत्येक पानास ड्यूप्लिकेट खाते उताऱ्यासाठी चार्जेस५०.००No GST
चालू ठेव खात्यामध्ये वार्षिक सरासरी किमान रु. २५०००/- मात्र शिल्लक ठेवणाऱ्या खातेदारांना चेक बुक सेवा विना शुल्क देणेची आहे. मात्र ही सेवा ज्या खातेदारांना हवी असेल त्यांचेकाडून लेखी अर्ज घेणे आवश्यक आहे.
१६.व्ही. पी. पी. मागविणेत येणारी  
 १.       फायनॅन्स चेक व इतर चेक१५०.००+ GST
१७.लॉकर्स चार्जेस  
 ६००.००+ GST
 १२००.००+ GST
 ३०००.००+ GST
 मेट्रो पॉलिटन शहरामध्ये लॉकर चार्जेस खालीलप्रमाणे राहतील.
 ९००.००+ GST
 १८००.००+ GST
 ३०००.००+ GST
 जुने लॉकर धारक
 २५०.००+ GST
 ३४०.००+ GST
 ५२०.००+ GST
१८.मिनिमम बॅलेन्स चार्जेस  
 अ.    सेविंग्स ठेव (मिनिमम बॅलेन्स नसल्यास)  
 १.       चेक बुक धारक – रु. १०००/- min Bal.११५.००+ GST
 २.      विथड्रावल स्लिप धारक – रु. ३००/- Min Bal.६०.००+ GST
 ब. चालू ठेव (मिनिमम बॅलेन्स नसल्यास)  
 १.       चेक बुक धारक – रु. ३०००/- Min Bal.२६०.००+ GST
१९.

खाती उतारा चार्जेस

(वर्षातून पहिला खाते उतारा निशुल्क द्यावयाचा आहे.)

२०.०० + GST

 

 
२०.१. कर्ज अर्ज१००.००+ GST
 २.      सभासद अर्ज५०.००+ GST
 ३.      कॅश क्रेडिट /ओवर ड्राफ्ट१०.००+ GST
२१.चेकबुक चार्जेस१५ पानी चेक बुक फी दिल्यानंतर पुढील प्रती खालीलप्रमाणे चार्जेस द्यावयाचे आहेत. 
 १.       चालू ठेव२.००No GST
 २.      सेविंग्स ठेव२.००No GST
 ३.      कॅश क्रेडिट/ ओवर ड्राफ्ट३.००No GST
 (नवीन खाते उघडताना एकदाच १५ पानी चेक बुक द्यावयाचे आहे. 
२२.कर्ज हांफ्ता स्मरण पत्रप्रत्यक्ष पोस्टेज + ५ 
 कर्ज हाफता नोटिस पत्रप्रत्यक्ष पोस्टेज + १० 
२३.बॅलेन्स सर्टिफिकेट (पहिले सर्टिफिकेट फ्री)५०.०० + GST 
२४.इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट (पहिले सर्टिफिकेट फ्री)५०.०० + GST 
२५.

१. पहिले पासबुक फ्री

२. ड्यूप्लिकेट पासबुक

 

१००.०० + GST

 
२६.

१ वर्षांचे आत खाते बंद केल्यास

अ.    सेविंग्स ठेव

आ.  चालू ठेव

 

१००.०० + GST

१५०.०० + GST

 
२७.

पे स्लिप बँकर्स चेक

रु. १००००/- पर्यन्त

रु. १००००/- चे पुढे

 

२०.००

रु. २.५० दर हजारी

कमीत कमी रु. ५०/- जास्तीत जास्त रु. १२५००/-

+ GST
२८.बँकर्स चेकचे रीवॅलिडेशन /कॅनसलेशन करणे१००.०० + GST 
२९.ड्यूप्लिकेट बँकर्स चेक१००.०० + GST 
३०.ए टी एम डेबिट कार्ड वार्षिक देखभाल खर्च (एस. एम. एस.) सेविंग्स /चालू /कॅश क्रेडिट /ओ. डी.)१००.०० + GST 
३१.एस. एम. एस. चार्जेस१००.०० + GST 
३२.ए. टी. एम. कार्ड खराब झाल्यास /हरविल्यास/ नादुरुस्त झाल्यास१२५.०० + GST 
३३.ड्यूप्लिकेट पिन नंबर साठी५०.०० + GST 
३४.

आपले ए. टी. एम. कार्ड आपले ए. टी. एम मध्ये वापरल्यास त्यासाठीचे चार्जेस

ए. टी. एम. मधून कॅश काढण्याची मर्यादा

१. एक वेळेस जास्तीत जास्त रु. १००००/-

२. एका दिवसामध्ये रु. २५०००/-

 

 

फ्री

 
३५.सोलवनसी सर्टिफिकेट चार्जेस०.५०% + जी. एस. टी. टॅक्स किमान रु. ५००/- व जास्तीत जास्त रु. १००००/- + जी. एस. टी. टॅक्स 
३६.बँक गॅरंटीगॅरंटी रककमेच्या २% + GST व जास्तीत जास्त रु. ५००००/- + GST 
३७.ट्रेड सर्टिफिकेट चार्जेस  
 १.       दुचाकी१२५.००

 

 

+ GST

 २.      तीनचाकी२५०.००
 ३.      चारचाकी (लाइट व्हेईकल)५००.००
 ४.      चारचाकी (टुरिस्ट)७५०.००
 ५.      ट्रक, जे. सी. बी., पोकलेन, क्रेन फॉरक्लिप (चार किंवा जास्त चाकी अवजड वाहने)१०००.००

टीप -

वर नमुद चार्जेसचे परिपत्रकामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करणेत आलेला असून याची बँकेचे सन्माननिय ग्राहकांनी नोंद घ्यावी.
१) अनु क्र – १८ मिनीमम बॅलन्स खाते चार्जेस मा. संचालक मंडळ सभा दि. १८-०५- २०२३ रोजीचे मंजुरीने रद्द करणेत आलेले आहेत.
२) अनु क्र – ३१ एस. एम. एस चार्जेस मा. संचालक मंडळ सभा दि. २६-०६- २०२३ रोजीचे मंजुरीने रद्द करणेत आलेले आहेत.

वार्षिक अहवाल

https://www.dicgc.org.in/
The Chiplun Urban Co-op Bank Ltd. is registered with DICGC

Scroll to Top